خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

پریسا جعفری

پریسا جعفری Parisa Jafari

رزومه تحصیلی

مقطعرشتهسال ورودسال خروجنام دانشگاه محل تحصیل
کارشناسیروانشناسی۱۳۹۶دانشگاه کاشان
دکتریمشاوره ۱۳۹۹دانشگاه

سوابق شغلی

عناوین مسئولیتسازمان محل خدمت تاریخ شروعتاریخ پایان
عضو شورای علمی موسسه اندیشه جوان۱۳۹۹تاکنون
روانشناس موسسه اندیشه جوان۱۳۹۹تا کنون
مدرس موسسه اندیشه جوان۱۳۹۹تاکنون
مسئول فنی توانبخشی کودکان اتیسممرکز کودکان اتیسم زرین شهر۱۴۰۰تاکنون

فعالیت های آموزشی

جامعه مخاطبشرحگروه اجرا

آشنایی با رویکرد های روانشناسی

طرح واره درمانگری
درمان های هیجان مدار

فعالیت های مشاوره ای

روابط فردی
تشخیص اختلالات کودکان و نوجوانان
درمان اختلالات کودکان و نوجوانان

دوره های آموزشی گذرانده

تنظیمات همگانی

عنوان دورهطول دورهسال برگزاریمدرس
تربیت کودک و نوجوان۱۰۰ ساعت۱۳۹۵دکتر محمد رضا عابدی
ACT100 ساعت۱۳۹۳ دکتر محمد رضا عابدی
اصول و تکنیک های ارزیابی و مصاحبه بالینی کودک و نوجوان۱۲ ساعت۱۳۹۸مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مبانی و اصول رشد و تحول کودک و نوجوان۱۲ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
شیوه ها و ابزار های سنجش کودک و نوجوان با تاکید بر آزمون های هوش و استعداد۲۴ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مبانی و تکنیک های درمان شناختی رفتاری کودکان و نوجوانان۱۸ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مربیگری مهارت های دهگانه کودک و نوجوان۲۴ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مربیگری تکنیک های فرزند پروری و مدیریت رفتار کودک۱۸ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مربیگری تکنیک های فرزند پروری و مدیریت رفتار نوجوانان با تاکید بر رفتار های پر خطر ۱۸ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مربیگری سلامکت و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان۱۲ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
تکنیک های درمان شناختی رفتاری آزار جنسی کودکان و نوجوانان۶ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مدیریت جلسات مشاوره با والدین ۶ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
اصول و تکنیک های بازی درمانی ۱۲ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
تشخیص و درمان اختلالات پیش فعالی نقص توجه نافرمانی و سلوک در کودکان و نوجوانان۱۸ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی ، وسواس و استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان ۱۲ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
تشخیص و درمان مشکلات پرخاشگری و لجبازی کودکان و نوجوانان۱۸ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
تشخیص و درمان اختلالات دفع و مشکلات عادتی در کودکان و نوجوانان۱۲ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
تشخیص و درمان اختلالات خلقی و دو قطبی در کودکان و نوجوانان۱۲ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مداخله در کودکان طلاق و سوگ۱۲ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
تشخیص و درمان اختلالات یادگیری در کودکان و نوجوانان۱۸ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
آشنایی با تشخیص و درمان اختلالات طیف اتیسم ۶ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
آشنایی با تشخیص و درمان اختلالات عصبی – رشدی ۶ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور

سوابق پژوهشی

توضیحات

کنگره ها و سمپوزیوم ها

نام کنگرهشهر محل برگزار کنندهسال