خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

محمد جواد

پریسا جعفری

پریسا جعفری Parisa Jafari رزومه تحصیلی مقطعرشتهسال ورودسال خروجنام دانشگاه محل تحصیلکارشناسیروانشناسی۱۳۹۶دانشگاه کاشاندکتریمشاوره ۱۳۹۹دانشگاه سوابق شغلی عناوین مسئولیتسازمان محل خدمت تاریخ شروعتاریخ پایانعضو شورای علمی موسسه اندیشه جوان۱۳۹۹تاکنونروانشناس موسسه اندیشه جوان۱۳۹۹تا کنونمدرس موسسه اندیشه جوان۱۳۹۹تاکنونمسئول فنی توانبخشی کودکان اتیسممرکز کودکان اتیسم زرین شهر۱۴۰۰تاکنون فعالیت های آموزشی جامعه مخاطبشرحگروه اجرا آشنایی …

توضیحات بیشتر »

انتخابات موسسه

کلیه داوطلبین شرکت در انتخابات موسسه اندیشه جوان میتوانند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ لغایت ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ با مراجعه به سایت موسسه اندیشه جوان نسبت به ثبت نام برای سمت های هیئت مدیره و بازرسی اقدام نمایند . شیوه ثبت نام : داوطلبان باید فرم های ثبت نام را از طریق سایت موسسه …

توضیحات بیشتر »

رزومه صغرا زمانی

صغرا زمانی soghra zamani رزومه تحصیلی مقطعرشتهسال ورودسال خروجنام دانشگاه محل تحصیلکارشناسیادبیات انگلیسی۱۳۸۲۱۳۸۵دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد – رتبه ۹ کشوری مشاوره ۱۳۹۱۱۳۹۳دانشگاه اصفهان دکتریروانشناسی ۱۳۹۸تاکنونعلوم پزشکی سوابق شغلی عناوین مسئولیتسازمان محل خدمت تاریخ شروعتاریخ پایانعضو شورای علمی موسسه اندیشه جوان۱۳۹۹تاکنونروانشناس موسسه اندیشه جوان۱۳۹۸تا کنونمدرس موسسه اندیشه جوان۱۳۹۸تاکنونمدرس مهارت های …

توضیحات بیشتر »

رزومه مریم سلیمیان

مریم سلیمیان maryam salimian رزومه تحصیلی مقطعرشتهسال ورودسال خروجدانشگاه محل تحصیلکارشناسیتاریخ۱۳۷۹۱۳۸۲دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشدعلوم تربیتی۱۳۸۹۱۳۹۱دانشگاه تهراندکتزیروانشناسی––– سوابق شغلی عنوان مسئولیتسازمان محل خدمتتاریخ شروعتاریخ پایانمدرس دانشگاه دانشگاه پیام نور۱۳۹۳تاکنونمدیر گروه کودک و نوجوان موسسه اندیشه جوان ۱۳۹۷تاکنونروانشناس موسسه اندیشه جوان ۱۳۹۷تاکنونمدرس موسسه اندیشه جوان ۱۳۹۷تاکنونمدرس مهارت های زندگیسازمان بهزیستی کشور۱۳۹۶تاکنون مشاوره حوزه …

توضیحات بیشتر »

رزومه ساجده ممتازیان

ساجده ممتازیان sajedeh momtazian رزومه تحصیلی مقطعرشتهسال ورودسال خروج نام دانشگاهکارشناسیمدیریت و برنامه ریزی آموزشی – علوم تربیتی ۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشدروانشناسی عمومی۱۳۸۹۱۳۹۱دانشگاه علامه طباطباییدکتریروانشناسی ––– سوابق شغلی عناوین مسئولیت سازمان محل خدمت تاریخ شروعتاریخ پایاندبیر همایش ” مدیریت بیماری های خاص “سازمان بهزیستی ۱۳۹۴۱۳۹۴مدیر عامل همیاران سلامت روان سازمان بهزیستی …

توضیحات بیشتر »

هیئت علمی موسسه اندیشه جوان

جهت مشاهده رزومه تخصصی بر روی تصویر و یا نام کلیک کنید اعضا هیئت علمی زهرا معظمعضو شورای علمی ساجده ممتازیانعضو شورای علمی مدیر گروه خانواده و ازدواجمریم سلیمیانعضو شورای علمی مدیر گروه کودک و نوجوانصغرا زمانیعضو شورای علمی اساتید متغیر

توضیحات بیشتر »

رزومه زهرا معظم

زهرا معظم zahra moazzam رزومه تحصیلی مقطعرشتهسال ورودسال خروجنام دانشگاه محل تحصیلکارشناسیروانشناسی بالینی۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه شاهد تهرانکارشناسی ارشدروانشناسی بالینی۱۳۹۳۱۳۹۶دانشگاه اصفهاندکتریروانشناسی بالینی سوابق شغلی عناوین مسئولیتسازمان محل خدمت تاریخ شروعتاریخ پایانعضو شورای علمی موسسه اندیشه جوان۱۳۹۹تاکنونروانشناس موسسه اندیشه جوان۱۳۹۸تا کنونمدرس موسسه اندیشه جوان۱۳۹۸تاکنون عضو تیم اجرایی پروژه تحلیل نیروی انسانی شرکت گاز استان …

توضیحات بیشتر »