خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رزومه صغرا زمانی

صغرا زمانی soghra zamani

رزومه تحصیلی

مقطعرشتهسال ورودسال خروجنام دانشگاه محل تحصیل
کارشناسیادبیات انگلیسی۱۳۸۲۱۳۸۵دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد – رتبه ۹ کشوری مشاوره ۱۳۹۱۱۳۹۳دانشگاه اصفهان
دکتریروانشناسی ۱۳۹۸تاکنونعلوم پزشکی

سوابق شغلی

عناوین مسئولیتسازمان محل خدمت تاریخ شروعتاریخ پایان
عضو شورای علمی موسسه اندیشه جوان۱۳۹۹تاکنون
روانشناس موسسه اندیشه جوان۱۳۹۸تا کنون
مدرس موسسه اندیشه جوان۱۳۹۸تاکنون
مدرس مهارت های سواد رسانه ایسازمان بهزیستی

فعالیت های آموزشی

جامعه مخاطبشرحگروه اجرا
ویژه متخصصینتربیت مشاوره درسی خارج از موسسه
ویژه متخصصین خود شناسی و مسیر یابی شغلی خارج از موسسه
ویژه متخصصینتربیت مشاوره انخاب رشتهخارج از موسسه

آشنایی با رویکرد های روانشناسی

روانشناسی صنعتی سازمانی
برنامه ریزی درسی

فعالیت های مشاوره ای

مشاوره تحصیلی
مشاوره شغلی

دوره های آموزشی گذرانده

تنظیمات همگانی

عنوان دورهطول دورهسال برگزاریمدرس
آموزش مسائل اعتقادی به کودکان و نوجوانان۱۰ ساعت۱۳۹۲دانشگاه اصفهان
spss20 ساعت۱۳۹۲دانشگاه اصفهان
تربیت جنسی کودک نوجوان۱۲ ساعت۱۳۹۳سازمان بهزیستی کشور
مدیریت اسناد مراکز مشاوره و روانشاسی۱۰ ساعت۱۳۹۲دانشگاه اصفهان
شخصیت شناسی ۸ ساعت۱۳۹۱دانشگاه اصفهان
نورفیدبک۵۰ ساعت۱۳۹۴
اجرا و تفسیر تست وکستلر۲۴ ساعت۱۳۹۲

سوابق پژوهشی

توضیحات
کتاب سواد رسانه ای ویژه کودکان پیش دبستانی و ابتدایی / در دست چاپ

کنگره ها و سمپوزیوم ها

نام کنگرهشهر محل برگزار کنندهسال